جستجو :

صنعت مس در یک نگاه

صنعت مس در یک نگاه وابستگی قیمت مس به نوسان قیمت های جهانی اهمیت دارد لیکن مهم ترین چالش این صنعت تعیین شدن نرخ ...

صنعت شیرین بورس

صنعت شیرین بورس زمانی بتای این صنعت منفی بود و اگرچه این روند در حال حاضر کمرنگ شده است اما به لحاظ ...