*} *} *}
جستجو :

فصل آخر سیمانی ها

فصل آخر سیمانی ها بسته به شرایط هر شرکت می تواند نشانه پتانسیل بالاتر در رشد قیمتی به واسطه فعالیت عملیاتی شرکت گردد...

آرامش پس از طوفان

آرامش پس از طوفان قیمت نفت در بازارهای جهانی این هفته به علت افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه و همچنین افزایش موجودی ذخایر ...