*} *} *}
جستجو :

سهامداری کنید!

سهامداری کنید! سبد سهام پیشنهادی هر چند پیشنهادهایی برای نوسان گیری در دل خود دارد اما به عموم سرمایه گذاران توصیه می ...

شناسایی سود!؟

شناسایی سود!؟ سبد سهام این هفته هر چند برخی سهام ها را به دلیل نزدیک شدن به ارزش ذاتی برای فروش توصیه ...

خریدنی ها...

خریدنی ها... سبد سهام پیشنهادی این هفته سهم هایی را برای خرید،فروش و نگهداری معرفی کرده است.

وقتی همه در سودند

وقتی همه در سودند سبد سهام بنیادی و تکنیکی این هفته ضمن پیشنهاد فروش برخی سهام ها با هدف شناسایی سود پیشنهادهای جدید هم ...

بازهم نوسان گیری!

بازهم نوسان گیری! در حالی قیمت سهام به اصطلاح بنیادی به کف رسیده اما کسانی این روز ها در بورس تهران سود می ...