جستجو :

مس بخریم...؟

مس بخریم...؟ سبد پیشنهادی این هفته چند سهم پر بیننده از جمله ملی مس و بانک دی را برای خرید توصیه کرده ...

سهامداری کنید!

سهامداری کنید! سبد سهام پیشنهادی هر چند پیشنهادهایی برای نوسان گیری در دل خود دارد اما به عموم سرمایه گذاران توصیه می ...