جستجو :

«حسینا» بخریم؟!

«حسینا» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در فریم روزانه پس از ثبت سقف قیمتی ١٣٨٠ - ١۴٠٠ تومان و عدم توانایی ...

«ثاژن» بخریم؟!

«ثاژن» بخریم؟! افت و خیزهای قیمتی سهم در ماه های اخیر را در داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...

کف دوقلو در «ثاژن»

کف دوقلو در «ثاژن» در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه طی چند ماه گذشته قیمت دوبار به محدوده ٣١٠ - ٣١۵ ...

«مفاخر» خریدنی است؟!

«مفاخر» خریدنی است؟! در نمودار تعدیل شده عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت سقف ۵٢٠ تومانی در روزهای ابتدایی ...