*} *} *}
جستجو :

شکست خوب !!!

شکست خوب !!! از لحاظ زمانی موقعیت مناسبی برای گذر از این مقاومت ایجاد شده است و محدوده فوق را می توان مهم ...