جستجو :

ماراتن برای توسعه

ماراتن برای توسعه حیدر مستخدمین حسینی : پس از رفتن میر مطهری از بورس، حسین عبده تبریزی با نظر هیات مدیره بورس ...

معرفی پنج بحران جهان کنونی

معرفی پنج بحران جهان کنونی یادداشت استفان والت نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در «فارین پالیسی» درباره احتمال پایان اتحادیه اروپا سرانجام رویارویی ایران و آمریکا شکست ...

سال تعدیل انتظارات

سال تعدیل انتظارات در بهترین حالت، درآمدهای دولت بیشتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. اگر درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ...

بورس ٩٨...!؟

بورس ٩٨...!؟ نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران چیزی نمانده تا توپ تحویل سال ١٣٩٨ شلیک شود و مردم ایران سال سخت ...