جستجو :

سهم پر ریسک برندارید!

سهم پر ریسک برندارید! در سبد هفته گذشته کشتیرانی ۴۶٠ تومانی معرفی شد که تاکنون شاهد بازدهی ٢٠ درصدی در این سهم بودیم. همچنین ...

پنج گانه این هفته

پنج گانه این هفته در سبد پیشنهادی این هفته یک سهم کم ریسک ، یک سهم پرریسک و یک ابزارمالی نسبتا جذاب معرفی شده ...

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟

پرتفولیوتکانی هفتگی ؟ با سیمان خوزستان چه کنیم؟ معرفی دو سهم از جنس صنایع شیمیایی و بازهم صنعت خاکستری معرفی یک اوراق جذاب و بررسی ...

سپرده یا سهم...!؟

سپرده یا سهم...!؟ می دانید که سودهای سپرده بانکی ماه شمار شده است و نرخ سود سپرده در بانک های معتبر نیز در ...

به وقت تک سهم!!

به وقت تک سهم!! هفته گذشته دو سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل «دقاضی» ٣٩٠٠ تومانی که با نوسانات مثبت ۵ درصدی ...