جستجو :

مس بخریم...؟

مس بخریم...؟ سبد پیشنهادی این هفته چند سهم پر بیننده از جمله ملی مس و بانک دی را برای خرید توصیه کرده ...

سهامداری کنید!

سهامداری کنید! سبد سهام پیشنهادی هر چند پیشنهادهایی برای نوسان گیری در دل خود دارد اما به عموم سرمایه گذاران توصیه می ...

شناسایی سود!؟

شناسایی سود!؟ سبد سهام این هفته هر چند برخی سهام ها را به دلیل نزدیک شدن به ارزش ذاتی برای فروش توصیه ...

خریدنی ها...

خریدنی ها... سبد سهام پیشنهادی این هفته سهم هایی را برای خرید،فروش و نگهداری معرفی کرده است.