جستجو :

بنیادی خرید کنید!

بنیادی خرید کنید! در هفته گذشته دو سهم کم ریسک و دو سهم پرریسک معرفی شدند. شامل «سهگمت» ٨۵٠ تومانی که با رشد ...

بفرمائید سود!!

بفرمائید سود!! بورس ٢۴ : بازار داغ است و گردش نقدینگی برای خرید و فروش سهام به متوسط روزانه ٢۵٠٠ میلیارد تومان ...

بازهم دو پرریسک دیگر

بازهم دو پرریسک دیگر در هفته گذشته سه سهم معرفی شد ؛ شامل باما ١۴٢٠تومانی که در قیمت های١۴۵٠تومانی قرار دارد.همچنین «وصنا» ٢٨٠تومانی که ...

سه گانه های پرریسک

سه گانه های پرریسک در هفته گذشته سه سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد ؛ شامل... پتروشیمی زاگرس ۵٨٠٠ تومانی که ...

سبدی با سه پیشنهاد

سبدی با سه پیشنهاد در هفته گذشته دو سهم پرریسک معرفی شد ؛ شامل «کسرا» ٨٠٠ تومانی که با نوسانات ۵ درصدی مثبت طی ...

سرنوشت این ٢٨ سهم؟؟

سرنوشت این ٢٨ سهم؟؟ بورس تهران در حال سپری کردن یکی از رویایی ترین دوره های تاریخی خود است. بازدهی میانگین بورس از ابتدای سال ...

بخریم همچنان!؟

بخریم همچنان!؟ در سبد سهام پیشنهادی موتورسازان تراکتورسازی به عنوان سهام کم ریسک معرفی شد که بازدهی دو رقمی خوبی را به ...

وقت خرید سهم است؟

وقت خرید سهم است؟ در هفته گذشته سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد که پس از نوسانات مثبت هم اکنون ...