جستجو :

«چکاوه» بخریم؟!

«چکاوه» بخریم؟! اگر چکاوه بتواند بر باند ٢٨٠ - ٢٨۵ تومان غلبه کند انتظار می رود که به مرور شاهد رسیدن قیمت ...