جستجو :

«زمگسا» بخریم؟!

«زمگسا» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی سهم را می توان در قالب سری امواج ...

«وغدیر» بخریم؟!

«وغدیر» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی سهم را از دیدگاه امواج الیوت بررسی کردیم. پس ...