سلام بر حسین شهید
جستجو :

«ولغدر» بخریم؟!

«ولغدر» بخریم؟! نوسانات قیمتی اخیر سهم را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت سهم به صورت ریتمیک بین ...