جستجو :

بورس ، تنهاترین بازار!

بورس ، تنهاترین بازار! نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران «بورس» این بازار کارا در جهان که مردم بیشتر کشورها سرمایه های مازاد خود ...