جستجو :

تکنیکال «دیران»

تکنیکال «دیران» شرکت ایران دارو به تازگی توانست موج پنجم صعودی خود را آغاز نماید. با عبور از مقاومت ٢٩٨٠٠ ریال عملا ...

تکنیکال «شغدیر»

تکنیکال «شغدیر» بورس ٢۴: شرکت پتروشیمی غدیر در حال حاضر در موج پنجم صعودی بوده و به تازگی از سقف تاریخی خود ...

تکنیکال «برکت»

تکنیکال «برکت» گروه دارویی برکت اخیرا موج صعودی قوی را آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مقاومت بسیار مهم محدوده ...

تکنیکال «قرن»

تکنیکال «قرن» بورس ٢۴: شرکت پدیده شیمی قرن به نظر می رسد با عبور از مقاومت ۶٠٠٠٠ ریال موج جدید صعودی خود ...

تکنیکال «کبافق»

تکنیکال «کبافق» شرکت معادن بافق پس از شکست روند نزولی خود و عبور از مقاومت ۴۴٣٧٩ ریال موج جدید صعودی خود را ...

تکنیکال «خاهن»

تکنیکال «خاهن» شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد و به تازگی وارد موج ...

تکنیکال مس سرچشمه

تکنیکال مس سرچشمه شرکت مس سرچشمه پس از شکست روند نزولی خود در یک کانال صعودی با شیب ملایم در حال حرکت بوده ...

تحلیل تکنیکال «وسپه»

تحلیل تکنیکال «وسپه» سرمایه گذاری سپه پس از رسیدن به حمایت بلندمدتی خود محدوده ١١٧١۴ ریال، هم اکنون به محدوده مقاومت ١۶١٣٩ ریال ...