جستجو :

آرامش پس از طوفان

آرامش پس از طوفان قیمت نفت در بازارهای جهانی این هفته به علت افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه و همچنین افزایش موجودی ذخایر ...

هفته سرنوشت ساز بازار

هفته سرنوشت ساز بازار از مهمترین اخبار این گروه که عمدتا مثبت نیز گزارش شدند خبر قرارداد بین خودروسازی کشور و طراحانی از شرکت ...