جستجو :

یک سهم مطمئن

یک سهم مطمئن در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد ؛ ابتدا «به پرداخت» به عنوان سهم کم ریسک که در ...

سه پیشنهاد متفاوت

سه پیشنهاد متفاوت در سبد هفته گذشته هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهم کم ریسک در قیمت های ۶٧٠ تومان معرفی شد و ...

سبدی با طعم ریسک!!!

سبدی با طعم ریسک!!! در سبد هفته گذشته پتروشیمی زاگرس در سطوح قیمتی ۶٢٠٠ تومان به عنوان سهم کم ریسک معرفی شد.سهم هنوز به ...

صندوق طلا بخرید!

صندوق طلا بخرید! در هفته گذشته «باما» به عنوان سهم کم ریسک سبد معرفی شد که سهم نوسانات اندکی داشته و در محدوده ...

این هفته چه کنیم!؟

این هفته چه کنیم!؟ در هفته گذشته دو سهم کم ریسک معرفی شد ، ابتدا مخابرات ایران با قیمت های ٣٨٠ تومان که در ...

بزرگ و کم ریسک

بزرگ و کم ریسک در هفته گذشته سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سطوح ١١۵٠ تومان معرفی شد که همچنان دارای صف خرید ...

بنیادی خرید کنید!

بنیادی خرید کنید! در هفته گذشته دو سهم کم ریسک و دو سهم پرریسک معرفی شدند. شامل «سهگمت» ٨۵٠ تومانی که با رشد ...

بفرمائید سود!!

بفرمائید سود!! بورس ٢۴ : بازار داغ است و گردش نقدینگی برای خرید و فروش سهام به متوسط روزانه ٢۵٠٠ میلیارد تومان ...

بازهم دو پرریسک دیگر

بازهم دو پرریسک دیگر در هفته گذشته سه سهم معرفی شد ؛ شامل باما ١۴٢٠تومانی که در قیمت های١۴۵٠تومانی قرار دارد.همچنین «وصنا» ٢٨٠تومانی که ...

سه گانه های پرریسک

سه گانه های پرریسک در هفته گذشته سه سهم در سبد کم ریسک و پرریسک معرفی شد ؛ شامل... پتروشیمی زاگرس ۵٨٠٠ تومانی که ...

سبدی با سه پیشنهاد

سبدی با سه پیشنهاد در هفته گذشته دو سهم پرریسک معرفی شد ؛ شامل «کسرا» ٨٠٠ تومانی که با نوسانات ۵ درصدی مثبت طی ...