جستجو :

فصل مجامع در قله

دو روز کاری پایانی تیر ماه، اوج فصل مجامع از نظر تعداد شرکت هایی است که به مجمع می روند.

مجامع رونق گرفت

با فرارسیدن تیر ماه، مثل هر سال مجامع رونق گرفت و شرکت های زیادی در این ماه به مجمع خواهند ...