جستجو :

بروز باش!

بروز باش! ویوک پاول مدیر عامل شرکت ویپرو تکنولوژیز بهترین پند زندگی خود را این گونه توضیح داده است: اجازه نده تجربیات ...