جستجو :

نگاهی به NAV «دسبحا»

نگاهی به NAV «دسبحا» بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تیر، از مجموع ٧.١ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌ها، ٩۴.٩ درصد در شرکت‌های بورسی و ۵.١ ...