جستجو :

حمایت‌های ضد‌ تولید

حمایت‌های ضد‌ تولید فرض کنید یک تولید‌کننده هستید. وقتی حاشیه سود فروش مواد اولیه‌ای که با قیمت دولتی دریافت می‌کنید در بازار آزاد ...