جستجو :

حال خوب بازار!

حال خوب بازار! امروز نیز شاهد یک بازار سبز رنگ و صعودی بودیم که تا پایان وقت معاملات، از میزان تقاضا کاسته نشد ...