جستجو :

تکنیکال مپنا

تکنیکال مپنا در نماد گروه مپنا بعد از شکسته شدن مقاومت ١۵٢٢۴ ریالی، اصلاح قیمتی سهم پایان یافته است . اکنون ...

تحلیل ذوب آهن

تحلیل ذوب آهن ذوب آهن اصفهان به تازگی توانسته از مقاومت ۴١۶٠ ریالی خود عبور کند. مقاومت مذکور بسیار مهم بوده و با ...

تکنیکال «اخابر»

تکنیکال «اخابر» شرکت مخابرات ایران به تازگی توانست از مقاومت ٩٣٣۴ ریالی خود عبور کند و از روند نزولی خارج شود. اندیکاتورها ...

تحلیل «وبشهر»

تحلیل «وبشهر» توسعه صنایع بهشهر در حال شکست روند نزولی بوده و اندیکاتورها گارد صعودی خوبی به خود گرفته که پتانسیل شکست ...

تحلیل «فسرب»

تحلیل «فسرب» شرکت ملی سرب و روی ایران در حال عبور از روند نزولی خود بوده و در صورتی که بتواند خود ...

تکنیکال «خپارس»

تکنیکال «خپارس» شرکت پارس خودرو پس از آن که از محدوده حمایتی ١٠۵٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شد به سمت محدوده ...

تکنیکال «بترانس»

تکنیکال «بترانس» بورس ٢۴ : شرکت ایران ترانسفو امروز توانست از روند نزولی خود خارج شود و اندیکاتورهای کوتاه مدتی گارد صعودی ...

تکنیکال «شبریز»

تکنیکال «شبریز» پالایش نفت تبریز به تازگی از روند نزولی خود و از مقاومت ٣٢۴٠٠ ریالی عبور کرده و در حال حرکت ...

سهم بخر ؛ طلا نخر!!

سهم بخر ؛ طلا نخر!! قیمت به خط روند صعودی میان مدت خود رسیده است. از طرفی در حال پول بک به کانال نزولی کوتاه ...