جستجو :

پولبک در «شبندر»

پولبک در «شبندر» توصیه می کنیم طی ١ - ٢ روز آینده نوسانات سهم را زیر نظر داشته باشید. در صورتیکه قیمت به ...

«شبندر» بخریم؟!

«شبندر» بخریم؟! هر چه قیمت به این محدوده نزدیک تر باشد خرید کم ریسک تری خواهیم داشت. از طرفی دیگر در صورت ...