جستجو :

ایران ترانسفو

ایران ترانسفو نوسانات ٢ سال اخیر سهام شرکت ایران ترانسفو با نماد معاملاتی بترانس در فریم هفتگی را می توان در داخل ...

گروه بهمن

گروه بهمن در حال حاضر به لحاظ هارمونیک آرایش الگوی Gartely نزولی در نمودار سهم رویت می شود. به نظر می رسد ...

بیمه آسیا

بیمه آسیا در تصویر زیر نمودار هفتگی سهام شرکت بیمه آسیا با نماد معاملاتی آسیا را مشاهده می کنید. از روز ورود ...