جستجو :

«ونوین» بخریم؟!

«ونوین» بخریم؟! نوسانات قیمتی ١٨ ماه اخیر سهم را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت ...