جستجو :

«شبندر» بخریم؟!

«شبندر» بخریم؟! هر چه قیمت به این محدوده نزدیک تر باشد خرید کم ریسک تری خواهیم داشت. از طرفی دیگر در صورت ...

«وخارزم» بخریم؟!

«وخارزم» بخریم؟! با توجه به قرار داشتن اسیلاتور در محدوده فروش هیجانی به نظر می رسد خرید سهم در محدوده کف کانال ...