جستجو :

«غپاک» بخریم؟!

«غپاک» بخریم؟! پس از ثبت قله ٢۴٠ تومانی در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری (در نمودار تعدیل شده) ، قیمت روند اصلاحی ...