جستجو :

«خمهر» بخریم؟!

«خمهر» بخریم؟! در مجموع خرید سهم حوالی ١٨۵ - ١٧۵ کم ریسک ارزیابی می شود. پیش بینی می شود در یک بازه ...

«سمگا» بخریم؟!

«سمگا» بخریم؟! نوسانات نموداری سهم را در یک بازه زمانی ١.۵ ساله را می توان در داخل یک کانال صعودی محصور کرد. ...