جستجو :

«وخارزم» بخریم؟!

«وخارزم» بخریم؟! با توجه به قرار داشتن اسیلاتور در محدوده فروش هیجانی به نظر می رسد خرید سهم در محدوده کف کانال ...

«خمهر» بخریم؟!

«خمهر» بخریم؟! در مجموع خرید سهم حوالی ١٨۵ - ١٧۵ کم ریسک ارزیابی می شود. پیش بینی می شود در یک بازه ...