جستجو :

IFRS، پاشنه آشیل بورس !

IFRS، پاشنه آشیل بورس ! ادامه این روند و نقدینگی نسبتا کم می تواند به بازار سرمایه ضرباتی وارد کند لذا اقدام تعجیلی سازمان بورس ...