جستجو :

دوئل دو شرکت لبنی!

دوئل دو شرکت لبنی! مین موضوع بقای این صنعت را حتی در زمان رکود اقتصادی کنونی تضمین می کند با این حال کم شدن ...

چشم های خیره به تابلو!

چشم های خیره به تابلو! افزایش خوش بینی ها نسبت به نمادهای این گروه در مورد افزایش سرمایه و همچنین شفاف سازی درباره دارایی های ...