جستجو :

هفته سرنوشت ساز بازار

هفته سرنوشت ساز بازار از مهمترین اخبار این گروه که عمدتا مثبت نیز گزارش شدند خبر قرارداد بین خودروسازی کشور و طراحانی از شرکت ...