جستجو :

سه تفنگدار قندی !!!

سه تفنگدار قندی !!! روی دیگر سکه، تحرکات و نوسانات قیمتی شدیدی ست که این شرکت ها در بازار سرمایه تجربه می کنند و ...