جستجو :

فصل مجامع شلوغ شد

مجامع شرکت ها دوباره رونق گرفت؛ تا پایان آبان ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع می روند.