جستجو :

دنیای دارایی های واقعی من!

دنیای دارایی های واقعی من! یکی از دلیل‌های بنیادین محافظه‌کاری افراد نادار و طبقه میانی جامعه در زمینه‌های مالی، نداشتن آموزش و تجربه در چگونگی ...

خانه دارایی است...؟

خانه  دارایی است...؟ بسیاری از مردم خانه را پس‌انداز خود برای دوره بازنشستگی می‌دانند و در ستون «دارایی‌ها» جا می‌دهند.

اولین قدم برای حسابداری

اولین قدم برای حسابداری اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، باید بتوانید عددها را بخوانید و درک کنید. ثروتمندان دارایی می‌خرند و طبقه میانی و بی‌چیزها ...

درس‌ها آغاز شد

درس‌ها آغاز شد در ۴ بخش گذشته خواندیم که من در ٩ سالگی تصمیم گرفتم به حرف پدر دارایم گوش کنم و پولدار ...