جستجو :

درس‌ها آغاز شد

درس‌ها آغاز شد در ۴ بخش گذشته خواندیم که من در ٩ سالگی تصمیم گرفتم به حرف پدر دارایم گوش کنم و پولدار ...