جستجو :

«اسفند خونین !!»

«اسفند خونین !!» در گروه دارویی ، کیمیدارو یکی از شرکت هایی است که با توجه به P/e و گزارش مناسب برای سال ...

«اسفند فرسایشی !!»

«اسفند فرسایشی !!» بررسی تغییر مالکیت بازار نشان می دهد که با توجه به روند نزولی ، بازیگران حقوقی از بازار حمایت کرده ...

«تله اعتبار !!»

«تله اعتبار !!» مهمترین اتفاق امروز رفع حصر نماد مپنا با افت قیمت ١٣ – ١۴ درصدی بعد از توقف ٨ ماهه بود ...

«کورسوی اُمید !!»

«کورسوی اُمید !!» در گروه بانکی شاهد معاملات متعادلی هستیم. نمادهای این گروه بواسطه وعده تعیین و تکلیف پرداخت بدهی دولت تا حدودی ...

«سرما در سرما !!»

«سرما در سرما !!» در گروه ساختمانی و انبوه سازی بواسطه تحرکات مثبت در ٢ نماد ثفارس و ثشاهد شاهد افزایش تقاضا و رشد ...