جستجو :

تکنیکال «نوری»

تکنیکال «نوری» قیمت با اصلاح ٣٨ درصدی موج سه، در یک ساختار abc موج چهار را تشکیل داده است. در حال حاضر ...

تکنیکال «ومعادن»

تکنیکال «ومعادن» قیمت در کف کانال صعودی قرار دارد. سحطی که با حمایت استاتیک ١.۶۵٠ تومان نیز همراه است. در کوتاه مدت ...