جستجو :

به میانه «تیر» رسیدیم!

به میانه «تیر» رسیدیم! در جریان معاملات روز کاری گذشته شاهد فروکش کردن عطش خریداران در نمادهای صادرات محور از جمله معدنی – فلزی ...