جستجو :

«فردایی بهتر !!»

«فردایی بهتر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته یک شرایط خاص داشت. از ...

«فاز نوسانی بورس !!»

«فاز نوسانی بورس !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه روز گذشته چهره مثبتی داشت اما ...

«ضعف نقدینگی !!»

«ضعف نقدینگی !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه بهتر از انتظارات ظاهر شد ...

«پتانسیل ارزی !!»

«پتانسیل ارزی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته تمایل به رشد داشت و ...

«فرار از بحران !!»

«فرار از بحران !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط نسبتا خوبی داشت و ...

«تونل وحشت !!»

«تونل وحشت !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته با وجود انتشار گزارش ...

«آذر تلخ ... !!»

«آذر تلخ ... !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته فشار عرضه بالا بود ...

«شنبه سیاه !!»

«شنبه سیاه !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز شنبه، به دلیل سقوط قیمت ...

«چالش نفتی !!»

«چالش نفتی !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که روند بازار روز گذشته بهتر از انتظارات بود. ...

«یکشنبه غم انگیز !!»

«یکشنبه غم انگیز !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که سورپراز ٣ هزار واحدی روز شنبه با «بدبینی ...

«مثلث متقارن !!»

«مثلث متقارن !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه به واسطه سقوط ۶ درصدی ...

«ناسازگاری نفتی !!»

«ناسازگاری نفتی !!»  تا دقایقی دیگر معاملات آخرین روز کاری از سومین هفته آبان را استارت می زنیم و این در شرایطی است ...

«شوک مثبت اول !!»

«شوک مثبت اول !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته بهتر از انتظارات ظاهر شد ...