جستجو :

مهندسی «شاخص»

مهندسی «شاخص» واقعا در اوضاع بدی گرفتار شدیم. معاملات سرد و کسل کننده بازار سهام در کنار جابجایی بلوک ها و حفظ ...