جستجو :

سر در گمی کالایی ها

سر در گمی کالایی ها در بازارهای جهانی در پایان هفته گذشته شاهد بودیم که قیمت ها وارد یک فاز افزایشی شده هرچند که این ...