جستجو :

پیشنهاد سرمایه گذاری

پیشنهاد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران با دارایی حدود ۶٢٨ میلیارد تومانی بزرگترین صندوق مجموعه مدبران هماست. این صندوق که ...

شنا خلاف جهت بازار

شنا خلاف جهت بازار برخی صندوق ها خلاف جهت حرکت کردند و در یک روند صعودی توانستند مسیر خود را از بازار جدا کنند ...

هفته سبز صندوق های سهامی

هفته سبز صندوق های سهامی صندوق های کارگزاری پارسیان، فیروزه موفقیت، یکم اکسیر فارابی، افق روشن، توسعه صادرات، ذوب آهن، پاداش سرمایه پارس، سهام بزرگ ...