جستجو :

همدردی صندوق ها با شاخص

همدردی صندوق ها با شاخص این روزها بازار با کمبود شدید نقدینگی و فشار تسویه اعتبارات به دلیل پایان سال مالی اکثر شرکت‌های کارگزاری مواجه ...

رشد کم رمق صندوق ها

رشد کم رمق صندوق ها درصد تغییرات موجودی نقدی فاکتوری ابتکاری است که نشان می دهد شرکت در طول یک هفته اخیر چه تغییری در ...