جستجو :

این یک سیگنال خرید است

این یک سیگنال خرید است شرایط اندیکاتورهای کوتاه مدتی مناسب یک رالی نوسانی بوده اما زمانی وارد رالی صعودی خواهد شد که از مقاومت ٢٢٠٠٠ ...