جستجو :

بوی جذام می آید

بوی جذام می آید نوشتاری از احمد میدری معاون وزیر رفاه تورم جذام اقتصاد ایران است باز از اینکه مانند آلمان در ۱۹۲۳، یونان ۱۹۴۴، مجارستان ...

بهشت سفته‌بازان

بهشت سفته‌بازان اقتصاد مریض و تورم زده ما بهشت سفته‌بازان بوده و هست. در چنین شرایطی تولید و خلاقیت نابود می‌شود و ...

دریا و جنگ اقتصادی

دریا و جنگ اقتصادی اهمیت این نقش از آنجا نشأت می‌گیرد که خدمات پشتیبانی یکی از بخش‌های مهم زنجیره ارزش در تولید و ارائه ...