جستجو :

دریا و جنگ اقتصادی

دریا و جنگ اقتصادی اهمیت این نقش از آنجا نشأت می‌گیرد که خدمات پشتیبانی یکی از بخش‌های مهم زنجیره ارزش در تولید و ارائه ...

حمایت‌های ضد‌ تولید

حمایت‌های ضد‌ تولید فرض کنید یک تولید‌کننده هستید. وقتی حاشیه سود فروش مواد اولیه‌ای که با قیمت دولتی دریافت می‌کنید در بازار آزاد ...