جستجو :

بروز باش!

بروز باش! ویوک پاول مدیر عامل شرکت ویپرو تکنولوژیز بهترین پند زندگی خود را این گونه توضیح داده است: اجازه نده تجربیات ...

کدال را بشناسید

کدال را بشناسید در پانزدهمین مطلب آموزشی الفبای بازار سهام ( کار مشترک عصر ایران و پایگاه خبری بورس ٢۴) باز هم ادبیات ...