جستجو :

سرنوشت «های وب»؟

سرنوشت «های وب»؟ نماد «های وب» در بازه یکساله در یک کانال صعود درحال حرکت بوده و به تازگی توانسته با عبور از ...

تحلیل مپنا

تحلیل مپنا شرکت مپنا که تقریبا از آبان ماه سال جاری و از محدوده قیمتی ٩٠٠٠ ریال توانسته خود را به ...

تکنیکال فیبر ایران

تکنیکال فیبر ایران شرکت فیبر ایران به تازگی توانسته از سقف کانال خود و از محدوده مقاومتی بسیار مهم ۵۶٠٠ ریال عبور کرده ...