بازار سهام در شرایطی نزولی شده است که سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت می تواند یکی از پیشنهادات خوب در شرایط کنونی بازار باشد.صندوق های بادرآمد ثابت در پایان هر فصل سود تقسیم می کنند.این صندوق ها براساس قوانین بورس حداکثر می توانند ٣٠ درصد از منابع خود را صرف خرید سهام کنند.همچنین حداقل ٧٠ درصد منابعشان باید در اوراق بادرآمد ثابت یا سپرده بانکی باشد...