در این جدول آخرین وضعیت صندوق های با درآمد ثابت به روز رسانی شده است...