بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی ٣ ماهه و ۶ ماهه، مجموع درآمد عملیاتی شرکت طی سه ماهه دوم سال مالی ١۴٠٠ مبلغی بیش از هزار میلیارد ریال و بهای تمام شده آن ٩٣٠.۴ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سه ماهه نخست ......