میانگین نرخ فروش محصولات طی دوره یک ماهه مرداد ۴٠.٠٩٨ ریال محاسبه شده که نسبت به تیر ماه با میانگین نرخ فروش ٣١.١٨٠ ریال، افزایش ٣۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین نرخ فروش ماهانه شرکت طی پنج ماهه سال جاری.....