مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری و نسبت به سه ماهه قبل، با سرعتی کمتر از بهای تمام شده آن رشد نموده است چنانکه با وجود رشد ٩١ درصدی درآمدهای عملیاتی، سود ناخالص......