شرکت به طور میانگین هر ماه ٣١ میلیون لیتر تولید داشته است و در تیر ماه توانسته ٣١ میلیون لیتر تولید نماید که این مقدار در مرداد ماه به ......