شرکت نفت ایرانول، در نظر دارد تا در سال ١۴٠١ از واحد روغن سازی تهران خود به ارزش ٧.۶۵۴ میلیون یورو بهره برداری نماید. این طرح شامل تولید وکس کم روغن و افزایش ظرفیت تولید .....