شرکت نفت بهران ۴٢ درصد از سهم بازار روانکارها را در اختیار دارد. تولیدات شرکت در سال ٩٩ نسبت به سال قبل افزایشی ۶ درصدی داشته است که در بخش روانکارها ٧ درصد و در بخش روغن پایه ......