شاخص کل همچنان ناتوان در عبور از مقاومت استاتیک یک میلیون و ششصد هزار واحد است. به نظر شاخص در یک ساختار اصلاحی abc قرار داد و باید انتظار داشت...