بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مرداد، مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت طی پنج ماهه نخست سال جاری مبلغ ١١٣.٢٢ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با درآمد ......