در مجموع میانگین ماهانه تولیدات شرکت طی سال جاری ٢.٣۶ میلیون تن بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٢ ماهه سال مالی ٩٩، افزایش ٢.٩ درصدی داشته است. با این حال میانگین فروش ماهانه شرکت ......