قیمت در یک کانال با کف ١٠٠٠ تومان و سقف ١۴٠٠ تومان در حال نوسان است. تا زمانی که سطح ١۴٠٠ شکسته نشود، نمی توان انتظار رشد داشت. بهترین استراتژی همچنان معامله کردن در این کانال افقی است...