نماد صنایع آذراب پس از رسیدن به حمایت بسیار خوب ١٢۴٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شده و اندیکاتورهای سهم در مدار صعودی قرار گرفته اند... در نماد ماشین سازی اراک...