در آخرین روز معاملاتی این هفته شاهد بازار پر نوسانی بودیم که در آن چندین بار سهام رنج مثبت و منفی کشیدند. در ساعات ابتدایی با توجه به اصلاح قیمتی قابل توجه و همچنین نزدیکی شاخص به نواحی حمایتی خود، بازار کار خود را......