پس از عرضه‌های دیروز در ساعات پایانی بازار و منفی شدن تقریباً کلیت بازار، در ساعات ابتدایی بازار امروز شاهد فشار عرضه در بسیاری از صنایع بازار بودیم و تنها تعدادی تک سهم همانند .....